Reklama

Projekt KIBICE RAZEM od 2016 roku przekształcony zostanie w wieloletni Program Ministra Sportu i Turystyki.

Po pięciu latach funkcjonowania projekt KIBICE RAZEM od 2016 roku zostanie objęty systemowym wsparciem jako Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i  współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018”.

Otwarcie ośrodka KIBICE RAZEM Korona Kielce 8 września 2015 r. dało okazję od podwójnego świętowania. Oprócz samej oficjalnej inauguracji prac ośrodka, Wiceminister Sportu i Turystyki, Pani Dorota Idzi, pierwszy raz podała do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Ministra Sportu i Turystyki, Pana Adama Korola, Programu zakładającego finansowe wsparcie dla ośrodków KIBICE RAZEM przez przynajmniej trzy kolejne lata.

Według założeń Programu, co roku mają powstawać kolejne trzy ośrodki KIBICE RAZEM, które będę współfinansowane z budżetu Państwa oraz budżetów samorządów lokalnych. Ośrodek w Kielcach jest ósmym już miejscem spotkań dla kibiców, natomiast do końca 2015 roku planowane jest jeszcze otwarcie ośrodka w Poznaniu. W 2015 r. w ramach programu KIBICE RAZEM funkcjonować będzie zatem dziewięć lokalizacji, natomiast do 2018 r. takich ośrodków powstanie już osiemnaście! Sukces dotychczasowych działań w ramach projektu oraz potrzeba zapewnienia stabilnego systemu finansowania ośrodków kibicowskich zdecydowały o przekształceniu projektu w Program Ministra Sportu i Turystyki. Na realizację programu MSiT w latach 2016-2018 przekaże w sumie 2 mln 730 tys. zł.

Strategicznym celem Programu KIBICE RAZEM jest budowa i wzmacnianie struktur stabilnej współpracy oraz tworzenie przyjaznej atmosfery dla dialogu między środowiskiem kibiców a ich otoczeniem instytucjonalnym i społecznym. Program ma spowodować również zmianę negatywnego wizerunku sympatyków piłki nożnej. W programie czytamy m.in.:

 

„CEL STRATEGICZNY

Celem strategicznym Programu KIBICE RAZEM jest poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez stworzenie stabilnych struktur dialogu i współpracy z kibicami. Cel osiągnięty zostanie poprzez systematyczne udzielanie wsparcia dla pozytywnych inicjatyw kibiców, rozwoju i profesjonalizacji stowarzyszeń kibiców, budowy i wsparcia elit środowiskowych oraz przez redukcję postaw przemocy i agresji w środowisku kibiców. Program ma charakter otwarty – nie wyklucza żadnej z grup kibicowskich z grona kibiców, proponując jednocześnie pozytywną alternatywę dla kultury przemocy.

300300p651EDNmainKibice-Razem-Miedziane

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1) aktywizacja środowisk kibicowskich w kierunku działań społecznych i włączenia kibiców w środowisko lokalne,

2) demokratyzacja, modernizacja i profesjonalizacja struktur stowarzyszeń kibicowskich,

3) kształtowanie postaw pozytywnego kibicowania,

4) otwarcie stadionów na nowe grupy społeczne i włączenia do środowiska kibiców grup uprzednio wykluczonych np.: osób niepełnosprawnych,

5) aktywizacja kibiców niepełnosprawnych, poprzez m.in.: zachęcanie i tworzenie warunków dla tej grupy kibiców do budowania struktur formalnych (np. stowarzyszeń), nawiązywania współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i bezpieczeństwo imprez sportowych (klubami piłkarskimi i urzędami miast) w celu likwidowania barier dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych, zmianę społecznego wizerunku kibiców i minimalizowanie uprzedzeń w stosunku do tej grupy społecznej,

6) zmiana nastawiania decydentów do środowisk kibicowskich, wzrost zaufania oraz nawiązanie dialogu i współpracy pomiędzy tymi stronami.”

 

 

PS

Zródło: kibice-razem.pl

Skomentuj artykuł, Twoje zdanie jest dla nas ważne!