STATUT STOWARZYSZENIA POLSCY FANI Z IRLANDII

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie POLSCY FANI Z IRLANDII, zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Republiki Irlandii. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym na terenie danego kraju porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych działań może powoływać i rozwijać swoje struktury w granicach dopuszczalnych prawem. Struktury te dla potrzeb Stowarzyszenia mogą nosić nazwę „Projektów PFzI” i służyć realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej jej członków, jednakże może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne w celu pozyskiwania środków na bieżącą działalność.

4. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem ani partią polityczną.

5. Stowarzyszenia ma swoja siedzibę w mieście Tullamore.

6. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana pod nr 3341290TH posiada osobowość prawną na terenie Irlandii.

7. Stowarzyszenie posługuje się emblematem przedstawiajacym stylizowane połączenie grupy ludzi na tle polsko irlandzkiej flagi z dodatkiem harfy irlandzkiej i napisu Polscy Fani z Irlandii oraz datą założenia.emblemat jest własnością Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Zrzeszenie Polaków-fanów piłkarskich mieszkających w Republice Irlandii kibicujących reprezentacji Polski jak również innym klubom piłkarskim.

2. Szerzenie dobrego imienia polskiej piłki na terenie Republiki Irlandii.

3. Szerzenie dobrego imienia dla całej Polonii w Irlandii,propagowania historii Rzeczypospolitej Polskiej,krzewienie polskiej kultury, języka, tradycji.

4. Umożliwienie kontaktu Polskim kibicom poprzez internet oraz organizację spotkań, zlotów integracyjnych.

5. Organizacja i pomoc w wyjazdach na mecze reprezentacji Polski i innych klubów piłkarskich.

6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie serwisu internetowego i konta społecznościowego będącego głównym środkiem komunikacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

b. cykliczne organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia,

c. pomoc w organizacji środków transportu na wyjazdy i mecze,

d. pomoc w zdobyciu kart wstępu na mecze.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków honorowych.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

2. Członkiem zwyczajnym staje się osoba, która zapozna się i zaakceptuje Statut Stowarzyszenia i ureguluje opłatę członkowską

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo:

a. uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia,

c. do zniżek przy imprezach i zlotach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jej działalności statutowej,

e. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,

f. współuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i decydowania o programie jego działania.

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

a. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c. nie naruszać solidarności organizacyjnej,

d. regularnie płacić składki członkowskie.

Wysokość składki może być zmieniona na podstawie uchwały Zarządu.

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w następstwie:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich.

3. Rażącego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Stowarzyszenia.

4. Wskutek śmierci.

5.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Zarząd Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla PFzI.

Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, z głosem doradczym lecz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz organizacji.

 

 

Rozdział IV

adze Stowarzyszenia

Władzą naczelna Stowarzyszenia sa:

1. Zarząd.

2. Założyciel i pomysłodawca Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jednak ostateczne i decydujące zdanie należy do założyciela i pomysłodawcy Stowarzyszenia.

Założyciel i pomysłodawca jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Założyciela i Pomysłodawcy należy:

a. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza
finansowej w minionej kadencji,

b. uchwalenie rocznego programu działania Stowarzyszenia i planu finansowego,

c. wybór lub odwołanie Zarządu,

d. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

e. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Zarząd składa się z 3 członków, w tym: Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa, Skarbnika, wybieranych przez Pomysłodawce i Założyciela PFzI.

a. Funkcje członków zarządu mogą być łączone.

b. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu.

c. Prezesem Zarządu jest Pomysłodawca i założyciel PFzI, który kieruje pracami Zarządu.

d.Wszelkie umowy cywilno-prawne muszą być zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia oraz sygnowane przez co najmniej jednego członka Zarządu.

e. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

f. Prezes Stowarzyszenia koordynuje, określa zadania, egzekwuje, inspiruje, zgłasza uwagi, akceptuje i nadzoruje nad pracą Zarządu. Ponadto pełni funkcje reprezentacyjną w kontaktach z innymi organizacjami.

g. Wiceprezes zastępuje Prezesa w przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

2. Dokonywanie wykładni Statutu.

3. Nadawanie godności Członka Honorowego.

4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania.

5. Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

6. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu.

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

Fundusze pozyskiwane są z:

1. Składek członkowskich.

2. Dochodów z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych.

3. Dochodów z organizowanych imprez,dochodów z własnej działalności gospodarczej.

4. Dotacji i subwencji.

5. Darowizn i sponsoringu.

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd Stowarzyszenia.

O sposobach zarządzania majątkiem niematerialnym Polscy Fani z Irlandii decyduje Prezes Stowarzyszenia i jeden z Członków Zarządu.

Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy Prezesa i jednego z Członków Zarządu.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje założyciel i pomysłodawca przy obecności co najmniej jednego członka Zarządu.